Daten

Daten

Kurs:Daten:Zeit:Ort:Kulturschule:Übersetzung:Anmeldung:
Wohnen in der Schweiz19. / 26. Januar
2. Februar 2022
19.00h - 21.00hKulturschule Thun
Industriestr.5
3600 Thun
ThunNach Bedarfthun@kultur-schule.ch
Leben in der Schweiz16. / 23. Februar
2. März 2022
19.00h - 21.00hKulturschule Thun
Industriestr.5
3600 Thun
ThunNach Bedarfthun@kultur-schule.ch
Arbeiten in der Schweiz9./16./23. März 2022
19.00h - 21.00hKulturschule Thun
Industriestr.5
3600 Thun
ThunNach Bedarf thun@kultur-schule.ch
Leben in der Schweiz4./11./18. Mai 2022
19.00h - 21.00hKulturschule Thun
Industriestr.5
3600 Thun
ThunNach Bedarfthun@kultur-schule.ch
Wohnen in der Schweiz1./ 8./ 15. Juni 2022 19.00h - 21.00hKulturschule Thun
Industriestr.5
3600 Thun
ThunNach Bedarfthun@kultur-schule.ch
Leben in der Schweiz17./ 24./ 31. August 2022
19.00h - 21.00hKulturschule Thun
Industriestr.5
3600 Thun
ThunNach Bedarfthun@kultur-schule.ch
Arbeiten in der Schweiz7./ 14./ 21. September 2022
19.00h - 21.00hKulturschule Thun
Industriestr.5
3600 Thun
ThunNach Bedarf thun@kultur-schule.ch
Wohnen in der Schweiz19./ 26. Oktober
2. November 2022
19.00h - 21.00hKulturschule Thun
Industriestr.5
3600 Thun
ThunNach Bedarfthun@kultur-schule.ch
Leben in der Schweiz9./ 16./ 23. November 2022 19.00h - 21.00hKulturschule Thun
Industriestr.5
3600 Thun
ThunNach Bedarfthun@kultur-schule.ch